วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5

application softwareหมายถึง
: โปรแกรมปฏิบัติการ เป็นโปรแกรม หรือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่แทนคน

ในด้านใดด้านหนึ่งโปรแกรมปฏิบัติการแตกต่างจาก operating system

ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ; ซอฟแวร์ปฏิบัติการ
arithmetic logic unitหมายถึง
: มักเรียกเป็นคำย่อว่า ALU เป็นวงจรของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คิดคำนวณ

เปรียบเทียบและทำหน้าที่ทางตรรกะ คือหน้าที่ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ALU

เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่อยู่ในชิพไมโครโพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์
arrow keyหมายถึง
: แป้นคีย์ที่มีรูปลูกศรอยู่ข้างบนชุดหนึ่งมี 4 แป้น คือ แป้นที่มีลูกศรชีขึ้น

ชี้ลง ชี้ไปทางซ้าย และชี้ไปทางขวาเอกดแป้นเหล่านี้จะทำให้เคอร์เซอร์

เลื่อนไปตามทิศทางของลูกศรบนแป้น
artificiai intelligenceหมายถึง
: มักใช้คำย่อว่า AI เป็นวิชาการทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง

มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้

โดยที่สามารถคิดเองได้จำได้และตอบสนองโดยใช้สติปัญญาของมันเอง

สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ของมันเองได้และสามารถ

หาเหตุผลจากข้อมูลที่ได้รับได้ นั่นคือ มันจากต้องสามารถเข้าใจวิธี

การคิดของสิ่งมีชีวิตและหาทางที่จะใช้ความคิดแก้ปัญหาที่คล้ายๆกัน

ได้ลักษณะของ artificiai intelligence ที่อาจมีได้ในคอมพิวเตอร์

เช่น การเล่นหมากรุก การจดจำคำพูดและการแปลเป็นต้นasteriskหมายถึง
: เครื่องหมายดอกจัน ( * ) เครื่องหมายดอกจันมีใช้อยู่ในระบบปฏิบัติการ

และระบบโปรแกรมโดยทั่วไปในความหมายว่า คูณ (x) เช่น 4*5

หมายความว่า 4x5 เป็นต้น ใน MS-DOS, OS/2 และใน operating system อื่นๆ

เครื่องหมายดอกจันเป็น wilecard อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ในด้านต่างๆ

เช่น * * หมายความว่า เป็นการรวมกลุ่มชื่อแฟ้มข้อมูลและแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม


capacityหมายถึง
: สมรรถนะ ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงปริมาณของสารสนเทศ
ซึ่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลสามารถประมวลผล
หรือเก็บไว้ได้ เช่น แผ่นดิสก์สามารถเก็บตัวอักษรได้จำนวนกี่ไบต์
นั่นเป็นสมรรถนะ (capacity) ของแผ่นดิสก์นั้น


Caps Lock keyหมายถึง : แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ ซึ่งเมื่อกดแป้นนี้แล้ว
อักษรภาษาอังกฤษที่พิมพ์จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (capital letter)
เมื่อปล่อยก็จะกลับมาเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตามปกติ
ส่วนแป้นพิมพ์ภาษาไทย เมื่อกดแป้นนี้จะเป้นตัวอักษรบนcarrier systemหมายถึง
: ระบบการสื่อสาร เป็นวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ความถี่ต่างๆกัน
เพื่อส่งผ่านหรือถ่ายทอดสารสนเทศไปตามช่องสัญญานการสื่อสารแต่ละช่องcartridgeหมายถึง
: กล่อง, ตลับ มักใช้ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กล่องดิสก์ (disk cartridge)
กล่องหน่วยความจำ (memory cartridge) กล่องโทนเนอร์ (toner cartridge)
กล่องริบบอน (ribbon cartridge) เป็นต้นcircuit breakerหมายถึง
: สวิตช์ซึ่งทำไว้สำหรับปิด-เปิด เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
เมื่อกระแสไฟฟ้ามีปริมาณมากเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้
ALGOLหมายถึง
: เป็นคำย่อของ Algorithmic Language

ภาษา procedural programming languageภาษาแรก

ซึ่งพัฒนาขึ้นมาระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2503

โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส

เยอรมันนี ฮอลแลนด์ สวิส และสหรัฐอเมริกา ภาษา ALGOL

เป็นภาษาโปรแกรมที่มีส่วนสำคัญและมีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

และภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆเป็นอันมากในด้านการออกแบบ

และการพัฒนาเพราะภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ต้องอาศัยหลักเกณฑ์

ทางด้านโครงสร้างขอบเขต และการเก็บข้อมูลและอื่นๆ จากภาษานี้
Alt keyหมายถึง
: เป็นคีย์แป้นหนึ่งบนแป้นพิมพ์ของเครื่อง IBM PC และ IBM clone

ทั้งหลาย เมื่อกดแป้น Alt ร่วมกับแป้นคีย์อื่นๆจะทำให้แป้นคีย์นั้น

ให้ผลงานอย่างตรงกันข้ามกับการกดลำพังเฉพาะแป้นนั้นใน

โปรแกรมปฏิบัติการหลายโปรแกรม เมื่อกดแป้น Alt ร่วมกับแป้นอื่นๆ

อาจทำให้เกิดการปฏิบัติการหน้าที่อื่นๆ ขึ้น เช่น กด Alt-H เป็นการเรียก กิจลักษณ์ help เป็นต้น
Apple keyหมายถึง: แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์แอปเปิล

ซึ่งบนแป้นนั้นมีรูปเครื่องหมายลูกแอปเปิลถูกแมลงกัดแหว่งไปข้างหนึ่ง

แป้นนี้เป็นแป้นเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษ ใช้เป็นแป้นคำสั่ง (Command key)

ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับแป้น Control key ของแป้นพิมพ์ IBManalogหมายถึง
: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพที่ต่อเนื่องกันไปเช่น

การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้น-ลงในวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
analog-to-digital converterหมายถึง :

เครื่องมือสำหรับแปลงสัญญาณอนาล็อก

ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเรียกว่า A-D converter หรือ ADC

ไม่มีความคิดเห็น: