วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5

application softwareหมายถึง
: โปรแกรมปฏิบัติการ เป็นโปรแกรม หรือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่แทนคน

ในด้านใดด้านหนึ่งโปรแกรมปฏิบัติการแตกต่างจาก operating system

ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ; ซอฟแวร์ปฏิบัติการ
arithmetic logic unitหมายถึง
: มักเรียกเป็นคำย่อว่า ALU เป็นวงจรของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คิดคำนวณ

เปรียบเทียบและทำหน้าที่ทางตรรกะ คือหน้าที่ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ALU

เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่อยู่ในชิพไมโครโพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์
arrow keyหมายถึง
: แป้นคีย์ที่มีรูปลูกศรอยู่ข้างบนชุดหนึ่งมี 4 แป้น คือ แป้นที่มีลูกศรชีขึ้น

ชี้ลง ชี้ไปทางซ้าย และชี้ไปทางขวาเอกดแป้นเหล่านี้จะทำให้เคอร์เซอร์

เลื่อนไปตามทิศทางของลูกศรบนแป้น
artificiai intelligenceหมายถึง
: มักใช้คำย่อว่า AI เป็นวิชาการทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง

มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้

โดยที่สามารถคิดเองได้จำได้และตอบสนองโดยใช้สติปัญญาของมันเอง

สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ของมันเองได้และสามารถ

หาเหตุผลจากข้อมูลที่ได้รับได้ นั่นคือ มันจากต้องสามารถเข้าใจวิธี

การคิดของสิ่งมีชีวิตและหาทางที่จะใช้ความคิดแก้ปัญหาที่คล้ายๆกัน

ได้ลักษณะของ artificiai intelligence ที่อาจมีได้ในคอมพิวเตอร์

เช่น การเล่นหมากรุก การจดจำคำพูดและการแปลเป็นต้นasteriskหมายถึง
: เครื่องหมายดอกจัน ( * ) เครื่องหมายดอกจันมีใช้อยู่ในระบบปฏิบัติการ

และระบบโปรแกรมโดยทั่วไปในความหมายว่า คูณ (x) เช่น 4*5

หมายความว่า 4x5 เป็นต้น ใน MS-DOS, OS/2 และใน operating system อื่นๆ

เครื่องหมายดอกจันเป็น wilecard อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ในด้านต่างๆ

เช่น * * หมายความว่า เป็นการรวมกลุ่มชื่อแฟ้มข้อมูลและแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม


capacityหมายถึง
: สมรรถนะ ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงปริมาณของสารสนเทศ
ซึ่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลสามารถประมวลผล
หรือเก็บไว้ได้ เช่น แผ่นดิสก์สามารถเก็บตัวอักษรได้จำนวนกี่ไบต์
นั่นเป็นสมรรถนะ (capacity) ของแผ่นดิสก์นั้น


Caps Lock keyหมายถึง : แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ ซึ่งเมื่อกดแป้นนี้แล้ว
อักษรภาษาอังกฤษที่พิมพ์จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (capital letter)
เมื่อปล่อยก็จะกลับมาเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตามปกติ
ส่วนแป้นพิมพ์ภาษาไทย เมื่อกดแป้นนี้จะเป้นตัวอักษรบนcarrier systemหมายถึง
: ระบบการสื่อสาร เป็นวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ความถี่ต่างๆกัน
เพื่อส่งผ่านหรือถ่ายทอดสารสนเทศไปตามช่องสัญญานการสื่อสารแต่ละช่องcartridgeหมายถึง
: กล่อง, ตลับ มักใช้ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กล่องดิสก์ (disk cartridge)
กล่องหน่วยความจำ (memory cartridge) กล่องโทนเนอร์ (toner cartridge)
กล่องริบบอน (ribbon cartridge) เป็นต้นcircuit breakerหมายถึง
: สวิตช์ซึ่งทำไว้สำหรับปิด-เปิด เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
เมื่อกระแสไฟฟ้ามีปริมาณมากเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้
ALGOLหมายถึง
: เป็นคำย่อของ Algorithmic Language

ภาษา procedural programming languageภาษาแรก

ซึ่งพัฒนาขึ้นมาระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2503

โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส

เยอรมันนี ฮอลแลนด์ สวิส และสหรัฐอเมริกา ภาษา ALGOL

เป็นภาษาโปรแกรมที่มีส่วนสำคัญและมีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

และภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆเป็นอันมากในด้านการออกแบบ

และการพัฒนาเพราะภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ต้องอาศัยหลักเกณฑ์

ทางด้านโครงสร้างขอบเขต และการเก็บข้อมูลและอื่นๆ จากภาษานี้
Alt keyหมายถึง
: เป็นคีย์แป้นหนึ่งบนแป้นพิมพ์ของเครื่อง IBM PC และ IBM clone

ทั้งหลาย เมื่อกดแป้น Alt ร่วมกับแป้นคีย์อื่นๆจะทำให้แป้นคีย์นั้น

ให้ผลงานอย่างตรงกันข้ามกับการกดลำพังเฉพาะแป้นนั้นใน

โปรแกรมปฏิบัติการหลายโปรแกรม เมื่อกดแป้น Alt ร่วมกับแป้นอื่นๆ

อาจทำให้เกิดการปฏิบัติการหน้าที่อื่นๆ ขึ้น เช่น กด Alt-H เป็นการเรียก กิจลักษณ์ help เป็นต้น
Apple keyหมายถึง: แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์แอปเปิล

ซึ่งบนแป้นนั้นมีรูปเครื่องหมายลูกแอปเปิลถูกแมลงกัดแหว่งไปข้างหนึ่ง

แป้นนี้เป็นแป้นเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษ ใช้เป็นแป้นคำสั่ง (Command key)

ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับแป้น Control key ของแป้นพิมพ์ IBManalogหมายถึง
: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพที่ต่อเนื่องกันไปเช่น

การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้น-ลงในวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
analog-to-digital converterหมายถึง :

เครื่องมือสำหรับแปลงสัญญาณอนาล็อก

ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเรียกว่า A-D converter หรือ ADC

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4cloneหมายถึง
: สำเนา หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นให้เหมือนกับของเดิม
หรือเหมือนกับต้นฉบับ หรือต้นแบบ นำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ทำขึ้นให้เหมือนต้นแบบ เช่น IBM clone
คือคอมพิวเตอร์อื่นที่ทำขึ้นให้มีลักษณะ และคุณสมบัติเหมือนคอมพิวเตอร์ IBMcharacter per inchหมายถึง
: มักใช้คำย่อว่า cpi เป็นหน่วยการวัดขนาดของตัวอักษรอย่างหนึ่ง
หมายถึง ในความยาว 1 นิ้ว มีตัวอักษรบรรจุลงไปได้กี่ตัว
การกำหนดในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดลักษณะสำคัญ 2 ประการ
คือ ขนาดของป้อยนท์ และความกว้างของตัวอักษรcharacter per secondหมายถึง
: ใช้คำย่อว่า cps การวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์
ที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เช่น dotmatrix printer
หรือ ink-jet printer เป็นต้น หรือวัดความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูล
เช่น ความเร็วของ disk drive เป็นต้นdaisy wheelหมายถึง
: จานพิมพ์แบบดอกเดซี่ ลักษณะของจานพิมพ์มีตัวอักษรติดอยู่ที่ปลายก้าน ซึ่งมีลักษณะชี้ออกไปจากศูนย์กลางคล้ายดอกเดซี่defaultหมายถึง
: ค่าที่กำหนดไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ เป็นค่าที่ผู้ใช้นำไปใช้ได้เลย
แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ชอบค่าที่กำหนดไว้นี้ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่าง default เช่น โปรแกรม word processor กำหนดลักษณะของหน้าเอกสาร
ไว้ว่า เป็นแบบ single space (เว้นบรรทัดเดียว) ย่อหน้าเท่ากับ 0.5 นิ้ว
เว้นขอบกระดาษข้างบน 1 นิ้ว ข้างล่าง 1 นิ้ว ข้างขวาและข้างซ้ายอย่างละ 1.25 นิ้ว
เมื่อมีผู้ใช้ word processor ถ้าไม่กำหนดค่า default ใหม่ ค่า default ที่กำหนดไว้นี้
ก็จะทำหน้าที่ เมื่อเอกสารถูกพิมพ์ออกมา เอกสารก็จะมีลักษณะดังกล่าวแล้ว


desktop publishingหมายถึง
: สำนักพิมพ์ตั้งโต๊ะ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ออกมาเสมือนหนึ่งโรงพิมพ์ทั่วไป ทำโดยการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ
สร้างเนื้อเรื่อง (text) และกราฟฟิก (ภาพ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ)
ต่างๆ ออกมา รวบรวมเข้าเป็นเอกสาร หรือเรื่องราวที่ต้องการจัดทำ
desktop publishing มักใช้โปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรม
เช่น word processor โปรแกรม drawing และ praintingต่างๆ
รวมทั้งการสแกนภาพ (photograph scanning) เป็นต้นedit modeหมายถึง : วิธีการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูล
หรือเอกสาร เช่น การแทรกตัวอักษร การลบเนื้อเรื่องของสารสนเทศ เป็นต้น


electron beamหมายถึง
: ลำแสงอีเล็กตรอน เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในสุญญากาศ
ลำแสงอิเล็กตรอนในหลอดภาพ CRT จะสร้างภาพขณะที่มันเ
คลื่อนผ่านสารฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยู่ภายในผิวหน้าของหลอดภาพelectron gunหมายถึง
: ปืนอีเล็กตรอน เครื่องมือสำหรับผลิตลำแสงอิเล็กตรอน
มักใช้ประกอบอยู่ในหลอดภาพทีวี และในมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


embeddedหมายถึง
: ฝังติด หรือฝังไว้ใน หมายถึงสร้างหรือทำขึ้นไว้ภายในเครื่องอุปกรณ์
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใดๆ เช่น embedded microprocesssor
คือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแล้ว
และทำการติดไว้ภายในเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องมือเครื่องใช้นั้นๆ
เช่น เครื่องซักผ้า ในเตาไมโครเวฟ เป็นต้น
encryptionหมายถึง
: กระบวนการแปลงสารสนเทศให้เป็นรหัสลับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะส่งผ่าน หรือถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆerrorหมายถึง
: ความผิดพลาด ทางด้านคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาด (error)
เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดคิด
ความผิดพลาดในด้านต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น error checking
กระบวนการตรวจสอบผิดพลาดในระหว่างถ่ายทอดแฟ้มข้อมูล
ระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล; error file แฟ้มข้อมูลผิดพลาด
ได้แก่แฟ้มข้อมูลที่บันทึกเวลาในการประมวลผลข้อมูล
และการถ่ายทอดข้อมูลผิดพลาด; error message
ได้แก่ข่าวสารจากระบบหรือจากโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดพลาด
เช่น หน้าจอขึ้น dialog box ว่า "Printer not ready"
ซึ่งเกิดจากการขัดข้องในการส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์
ไม่ใช่เกิดจากความไม่พร้อมของเครื่องพิมพ์ เป็นต้นEscape keyหมายถึง
: แป้นคี ซึ่งอยู่มุมซ้ายสุดของแป้นพิมพ์ IBM และ IBM clone
มีคำว่า "Esc" สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้หลายหน้าที่
ขึ้นอยู่กับโปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้ โปรแกรมปฏิบัติการส่วนใหญ่
ใช้แป้นนี้ในการออกจากโปรแกรมเพื่อกลับสู่คำสั่งเดิม
หรือเปลี่ยนวิธีการทำงาน (mode).EXEหมายถึง
: ใน MS-DOS เป็น "นามสกุล" หรือชื่อที่ขยายออกไปของแฟ้มข้อมูล
ในการใช้แฟ้มข้อมูล ผู้ใช้เพียงแต่พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูล
ไม่ต้องพิมพ์นามสกุลหรือชื่อขยายออกไป
ตัวอย่างชื่อแฟ้มข้อมูลพร้อมส่วนขยาย
เช่น macrode.exe, comcheck.exe, readme.exe เป็นต้นexpansion slotหมายถึง
: ช่องเสียบภายในคอนโซลของคอมพิวเตอร์
ซึ่งออกแบบมาให้สามารถเสียบต่อสายเคเบิลได้เพิ่มขึ้นจากปกติ
เพื่อทำให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น IBM PC มักจะมี expansion slot
จาก 3 ถึง 8 ช่อง ส่วนแอปเปิล แมคอินทอช มักจะไม่มี expansion slot

extended memoryหมายถึง
: หน่วยความจำในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในหน่วยความจำ
ที่เกินจาก 1 เมกะไบต์ ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์
ของ Intel ชนิด 80286, 80386 และ 80486
ถือว่าเป็น extended memoryexternal modemหมายถึง
: โมเด็มที่ต่อไว้ภายนอกตัวเครื่อง หรือนอกคอนโซลของคอมพิวเตอร์
ดังนั้นจึงมักต่อกับตัวเครื่องโดยใช้สายเคเบิลต่อ
เข้ากับพอร์ต (port) ที่เหมาะสมของคอมพิวเตอร์external storageหมายถึง
: คลังข้อมูลที่อยู่ภายนอกหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
เช่น เก็บไว้ในแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ หรือเทปที่อยู่นอกตัวเครื่อง เป็นต้นfailureหมายถึง
: ความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับระบบคอมพิวเตอร์female connectorหมายถึง
: ปลั๊กตัวเมีย หัวสำหรับเสียบต่อสาย ซึ่งมีลักษณะเป็นรู
เพื่อรองรับการเสียบต่อกับปลั๊กตัวผู้
ซึ่งหัวสำหรับการเสียบต่อเป็นก้าน หรือเป็นเข็มยาวออกมา
ferric oxideหมายถึง
: สารประกอบของเหล็ก ซึ่งมีสูตรทางเคมีว่า Fe2 O2
ใช้เป็นสารเคลือบแผ่นดิสก์หรือเทป เพื่อเก็บรักษาข้อมูลfiber opticsหมายถึง
: วิธีการถ่ายทอดลำแสงไปตามสายใยแก้ววิธีหนึ่งลำแสง
เช่น ลำแสงเลเซอร์ สามารถเป็นพาหะของสารสนเทศหรือข้อมูล
พาข้อมูลไปสู่จุดหมายปลายทางได้

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์3

file conversionหมายถึง
: กระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ทำให้สาระของข้อมูลเสียหาย
ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนแฟ้มข้อมูลจากรูปแบบของ word processor
ไปสู่รูปแบบของ ASCII โดยไม่ทำให้ความหมายของข้อมูลนั้นเปลี่ยนไปfile formatหมายถึง
: รูปแบบหรือโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ซึ่งถูกกำหนดไว้ในขณะที่มันถูกเก็บไว้
และขณะที่มันถูกแสดงออกมาทางจอภาพ หรือถูกพิมพ์ออกมาเป็นฮาร์ดก๊อบปี้file managerหมายถึง
: รูปแบบของระบบปฏิบัติงาน (operating system)
หรือรูปแบบของ environment ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมแห่งรวมแฟ้มโปรแกรม
และการเข้าถึงโปรแกรมเหล่านั้น


garbage in, garbage outหมายถึง
: มักใช้เป็นคำย่อว่า GIGO เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงทางคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยหลักตรรกะที่เป็นจริงว่า ถ้าข้อมูลที่ผิดๆ
ไม่ถูกต้องใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะผิดพลาดด้วยgatewayหมายถึง
: เครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับต่อเชื่อมโยงเครือข่าย
ที่มีลักษณะแตกต่างกันเข้าด้วยกัน นั่นคือ gateway
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งใช้โปรโคโคล (protocol)
ในการสื่อสารแตกต่างกันเข้าด้วยกันได้ ทำให้สามารถส่งข่าวสาร (message)
สารสนเทศ (Information) และข้อมูล (data)
ผ่านจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งได้gigaหมายถึง
: อ่านว่า จิ๊กกะ มีค่าเท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 หรือ 1,000,000,000glare filterหมายถึง
: แผ่นโปร่งแสงสำหรับปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์
เพื่อลดความเข้มของแสงจากจอภาพลง
ป้องกันตาล้าเมื่อนั่งอยู่หน้าจอภาพนานๆgraphic modeหมายถึง
: ลักษณะการทำงานแบบกราฟฟิก ในคอมพิวเตอร์ PC
ของ IBM ได้แก่ ได้แก่การทำงานที่แสดงออกมาเป็นภาพ
เส้นและตัวอักษรบนจอภาพ graphic mode
สร้างภาพโดยวิธีใช้จุด pixel แต่ละจุดมาต่อเรียงกันเพื่อสร้างเป็นภาพhalf-duplex transmissionหมายถึง
: การสื่อสาร 2 ทาง ที่ผลัดกันถ่ายทอดข้อมูลคนละครั้ง
ไม่สามารถจะถ่ายทอดข้อมูลทั้งสองทางพร้อมๆ กันได้
เช่น ในการใช้วิทยุวอล์คกี้-ทอล์คกี้ หรือวิทยุสื่อสารของทหาร เป็นต้น
ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด จะพูดโต้ตอบไม่ได้ รอจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเสร็จ
อีกฝ่ายหนึ่งจึงสามารถพูดตอบไปได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งพูดอยู่ก่อน กดปุ่ม "เปลี่ยน"handshakeหมายถึง :
"จับมือ" หมายถึงสัญญาณอย่างหนึ่งที่เตือนให้รู้ว่า
การสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูล สารสนเทศหรือข่าวสารสามารถเริ่มต้นได้แล้วhidden fileหมายถึง
: แฟ้มข้อมูล ซึ่งไม่ปรากฎชื่อในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
ตามปกติในไดเรกทรอรี่ เหตุที่แฟ้มข้อมูลไม่ปรากฎรายชื่ออยู่ใน
รายชื่อแฟ้มข้อมูล ก็เพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบออกhierarchicalหมายถึง
: การจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ หน่วยที่ใหญ่กว่า สำคัญกว่า
จะอยู่เหนือกว่า หรืออยู่ก่อน หน่วยเล็กกว่าหรือหน่วยย่อยจะเรียง
ลำดับถัดลงมา หรืออยู่หลังhigh-density diskหมายถึง
: แผ่นฟลอบปี้ดิสก์ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล หรือสารสนเทศ
ได้มากกว่าเป็น 2 เท่าของแผ่นดิสก์ชนิด double-density disk
หรือแผ่นดิสก์มาตรฐานทั่วๆ ไป แผ่นดิสก์ชนิด high-density ของ IBM
และ IBM clone สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB
สำหรับแผ่นที่มีขนาด 5.25 นิ้ว และ ขนาด 3.5 นิ้ว สามารถบันทึกได้ 1.44 MBhigh resolutionหมายถึง
: หรือมักใช้คำว่า hi-res (ไฮเรส) หมายถึงจอภาพที่มีคุณภาพดี
สามารถให้ภาพที่มีคุณภาพสูง สามารถให้รายละเอียด
และความคมชัดของภาพและตัวอักษรได้ดีมาก high resolution
ขึ้นอยู่กับจำนวน pixel (จุด) ซึ่งใช้ในการสร้างภาพ
เช่น Enhanced Graphics Adapter ของ IBM
ให้ high resolution โดยมี 640 pixel * 350 pixel เป็นต้น
Home keyหมายถึง
: แป้นคี แป้นหนึ่งของแป้นพิมพ์ IBM และ IBM compatible
อยู่ในกลุ่มแป้นตัวเลข (รวมกับแป้นเลข 7) และแป้น Home
อีกแป้นหนึ่งอยู่ในกลุ่มแป้นเสริม (enhanced keyboard)
แป้นโฮม ทำหน้าที่ต่างๆ หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมปฏิบัติการ
(application program) ที่ใช้ ตามปกติ ใช้นำเคอร์เซอร์กลับไป
ณ ที่เริ่มต้นบรรทัด หรือไปยังมุมซ้ายบนสุดของจอภาพ
หรือไปยังจุดเริ่มต้นของแฟ้มข้อมูล เป็นต้น ในโปรแกรม Lotus 1-2-3
เมื่อกด Home key เคอร์เซอร์จะไปอยู่ที่เซล A1hookหมายถึง
: ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ในการปฏิบัติงาน หรือในโปรแกรมซึ่ง
ณ ตำแหน่งนี้ นักเขียนโปรแกรม (programmer) สามารถต่อ
หรือ สอดแทรกการปฏิบัติงานอย่างอื่นเข้าไปเพื่อขจัดข้อผิดพลาด
หรือความบกพร่องของการปฏิบัติงานนั้นๆ
หรือของโปรแกรมนั้นๆ หรือเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นhot keyหมายถึง
: คำสั่งโดยการเคาะแป้นคี ครั้งหนึ่ง หรือ 2 ครั้งติดกัน
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมอื่นในทันทีทันใด ตามปกติจะเป็นโปรแกรม
ที่อยู่ในหน่วยความจำแล้ว เช่น เคาะแป้นคีเพื่อเรียก notepad
เรียกเครื่องคิดเลข หรือเรียก phone dialer เป็นต้น


hueหมายถึง : สี


HyperCardหมายถึง
: ซอฟแวร์ชนิดหนึ่ง สำหรับใช้กับ Apple Macintosh
เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้าน
ข่าวสารต่างๆ เอกสาร HyperCard ประกอบไปด้วย
การ์ดเป็นชุด ซึ่งเก็บไว้ด้วยกันในกล่องการ์ด
แต่ละแผ่นจะมีเนื้อเรื่อง (text) ภาพกราฟฟิก และสีเสียงhypertextหมายถึง
: รุปแบบอย่างหนึ่งของการนำเสนอสารสนเทศ
ซึ่งทำให้เนื้อเรื่อง (text) ภาพ (image) เสียง และการกระทำ (action)
เข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นรูปแบบของคลื่นผสมและเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ทำให้ผู้ใช้เลือกเข้าถึงหัวข้อที่เชื่อมโยงกันได้
โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับของหัวข้อ เช่น ผู้ใช้เข้าถึงคำว่า "gold"
ในบทความที่ต้องการ ในบทความนั้นอาจนำผู้ใช้ไปสู่ตารางทางเคมี
หรืออาจนำไปสู้เรื่องราวของเครื่องประดับก็ได้ เป็นต้น
hypermediaหมายถึง
: เป็นการรวมเอาภาพกราฟฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว
และการเลียนแบบที่สมจริง (animation)
เข้ามาผสมผสานกันและเก็บไว้ในคลังข้อมูล หรือคลังสารสนเทศ
และสามารถเรียกออกมาใช้ประโยชน์ได้ ดูเพิ่มเติม multimediahyphenation programหมายถึง
: โปรแกรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคำสั่งเกี่ยวกับการแบ่งคำที่มีหลายพยางค์
โดยการขีดเส้นแบ่งคำ ระหว่างพยางค์ที่อยู่บรรทัดบน
และพยางค์ที่อยู่บรรทัดถัดไปโดยอัตโนมัติ กิจลักษณ์การแบ่งคำนี้
มักมีในภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย
i486หมายถึง
: การเรียกไมโครโพรเซสเซอร์ชนิด 80486 ของ intel
ซึ่งผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ไมโครโพรเซสเซอร์ i486
เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ชนิด 32 บิต


iconic interfaceหมายถึง

: การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ โดยการคลิกไอคอน

แทนที่จะใช้วิธีพิมพ์คำสั่งหรือวิธีอื่นใดIEEEหมายถึง

: อ่านว่า ไอทริเพิ่ลอี เป็นคำย่อของคำว่า

Institute of Electrical and Electronics Engineers

เป็นองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมและอีเล็กทรอนิกองค์กรหนึ่ง

ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาระดับการเชื่อมโยงข้อมูล

ในเครือข่าย LAN มาตรฐานที่เรียกว่า IEEE 802

ต่อจากการพัฒนาแบบของ ISO Operating system Interconnectionimpact printerหมายถึง

: เครื่องพิมพ์แบบกดตัวอักษรลงบนผ้าหมึก (ribbon)

เพื่อให้ตัวอักษรติดลงบนกระดาษ ได้แก่เครื่องพิมพ์

ที่เรียกว่า dot-matrix และ daisy-wheel printer เป็นต้นimportหมายถึง

: การนำเอาเอกสารสารสนเทศจากที่อื่น

ระบบอื่น หรือโปรแกรมอื่น มาสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้indentหมายถึง

: ย่อหน้า เป็นกิจลักษณ์ (feature)

ที่มีอยู่ในโปรแกรมปฏิบัติการ word processing


index searchหมายถึง

: การค้นหาข้อมูลในหน่วยความจำ หรือในคลังข้อมูล โดยวิธีใช้ดรรชนี (index)

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2Podcastพ็อดคาสต์หรือ Podcast คือการบันทึกเสียงหรือการนำไฟล์เสียง
ขึ้นไปเก็บบนเว็ บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดมาฟัง
ไฟล์เสียงที่ถูกเก็บไว้ในพ็อดคาสต์ไม่จำเป็นต้องเป็น
ไฟล์เพลงเสมอไป เจ้าของเว็บไซต์สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเสียง หรืออาจทำในรูปแบบ Audio Weblog
หรือเว็บล็อกที่ใช้เสียงพูดแทนตัวหนังสือ


DVD AudioDVD Audio หรือ ดีวีดีออดิโอ คือฟอร์แมตมาตรฐานสำหรับข้อมูลเสียง
ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าฟอร์แมต CD ในปัจจุบัน อาทิ ระบบ Dolby Digital AC-3
และระบบเสียงเซอร์ราวด์ บันทึกเสียงได้นานสุดถึง 2 ชั่วโมงเต็ม
ทั้งยังซัพพอร์ตเทคโนโลยีป้องกันการก็อปปี้ข้อมูลหรื อขโมยข้อมูลด้วย
DVD VideoDVD Video หรือ ดีวีดีวีดีโอ คือฟอร์แมตมาตรฐานที่ใช้กันใน "ฮอลลีวูด" (Hollywood)
หรือในวงการภาพยนตร์ เพื่อการบันทึกข้อมูลภาพ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
รวมถึงข้อมูลเสียง แน่นอนว่ามีคุณภาพสูงกว่าฟอร์แมต CD
และมีความจุสูงสุดประมาณ 17 กิกะไบต์index sequential access methodหมายถึง

: มักใช้คำย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นวิธีการหนึ่งในการค้นหา

ระเบียนข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โดยการใช้คำไข (key)

ได้แก่ ฟิลด์ (field) ในระเบียนซึ่งจะใช้เป็นตัวอ้างอิงในการเข้าถึงระเบียนนั้นๆได้

เช่น ในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลบัญชีเงินฝากในธนาคารของบุคคล

อาจใช้เลขบัญชีเป็นคำไข (key) ในการเข้าถึงเป็นต้นindex holeหมายถึง

: ได้แก่ช่องกลมเล็กๆ อยู่ใกล้กับช่องกลางซึ่งมี

ขนาดใหญ่กว่าของแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว

ช่องดรรชนี (index hole) ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่าน

หรือบันทึกข้อมูล ได้ถูกต้องตามการหมุนของแผ่นดิสก์นั้นintegrated circuitหมายถึง

: มักใช้คำย่อว่า IC และมักเรียกว่า ชิพ (chip)

หรือ microchip เป็นการนำเอาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิก

มาต่อรวมกันเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิก แล้วบรรจุอัดเข้าไปในแผ่นชิพ

ซึ่งทำด้วยแผ่นซิลิกคอน หรือวัสดุอย่างอื่น ในคอมพิวเตอร์มักใช้ว่า

วงจรรวม (IC) สามารถจำแนกออกได้เป็นประเภทตามจำนวนของวงจรย่อย

ที่มีอยู่ในวงจรรวมได้แก่ SSI วงจรขนาดเล็ก มีวงจรต่ำกว่า 10 วงจร

MSI วงจรขนาดกลาง มีวงจรอยู่ระหว่าง 10-100 วงจร LSI

วงจรขนาดใหญ่ มีวงจรอยู่ 100-5,000 วงจร VLSI

วงจรขนาดใหญ่มาก มีวงจรอยู่ 5,000-50,000

วงจร SLSI วงจรขนาดซูเปอร์ มีวงจรอยู่ 50,000-100,000

วงจร ULSI วงจรขนาดมหึมา มีวงจรอยู่ตั้งแต่ 100,000 วงจรขึ้นไป
intelligent terminalหมายถึง

: สถานีปลายทางที่มีหน่วยความจำ มีไมโครโพรเซสเซอร์

ซึ่งสามารถทำหน้าที่ประมวลผลได้ด้วยตนเอง
MicrochipMicrochip หรือ ไมโครชิพ หรือ ชิพ คือแพ็คเกจของชุดวงจรคอมพิวเตอร์
(อินทิเกรเต็ดเซอร์กิต; Integrated Circuit) ซึ่งผลิตขึ้นจากวัตถุดิบ
เช่น ซิลิคอน ที่มีขนาดเล็กมากๆ ไมโครชิพถูกสร้างขึ้นสำหรับโปรแกรมตรรก
(ชิพไมโครโปรเซสเซอร์) และหน่วยความจำ (แรม; RAM) นอกจากนี้
ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆอีกด ้วย เช่น Analog-to-Digital Conversion,
Bit Slicing และ Gateway เป็นต้นNonvolatile MemoryNonvolatile Memory หรือ นอนโวลาไทล์เมมโมรี่ คือ หน่วยความจำทุกชนิด
ที่ไม่ต้องทำการรีเฟรชคอนเทนต์ ได้แก่ รอมทุกประเภท (ROM) เช่น พีรอม (PROM),
เอ็ปรอม (EPROM), อีเอ็ปรอม (EEPROM) และแฟลชเมมโมรี่ (Flash Memory)
รวมถึงแรม (RAM) ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่
Open-Source"Open-Source" หรือ "โอเพ่นซอร์ส" คือคำที่ใช้แทนคำว่า
ฟรีซอฟต์แวร์ (Free Software) หรือซอฟต์แวร์เสรี
ที่ให้เสรีภาพแก่ผู้บริโภคในการรัน, แก้ไขปรับปรุง และเผยแพร่โปรแกรม PCI Expressเทคโนโลยีใหม่สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต
โดยเฉพาะกราฟิกการ์ด มีแบนด์วิธกว้างกว่าและความเร็วสูงกว่ามาตรฐาน PCI ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
PeripheralPeripheral หรือ เพอริเฟอรัล คือคำที่ใช้เรียกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดๆที่ไม่ใช่ส่วน
ประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ (โปรเซสเซอร์, เมมโมรี และเมนบอร์ด)
แต่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพอริเฟอรัลอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า
อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต (Input/Output (I/O) Device) ซึ่งบางตัวจะเชื่อม
อยู่กับเมนบอร์ดภายในเคสคอมพิวเตอ ร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม และการ์ดแลน
ขณะที่อื่นๆจะอยู่นอกเคสฯ เช่น พรินเตอร์และสแกนเนอร์
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลหรือไร้สายก็ต ามคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

คืออุปกรณ์ทำหน้าที่บวก ลบ คูณ หาร หรือ คิดเมื่อได้รับคำสั่ง
ความเร็วในการคิดขึ้นกับชิพ หรือสัตว์ที่ใช้ขับเคลื่อน รุ่น 386
เคลื่อนด้วยหอยทาก รุ่น 486เคลื่อนด้วยหนอน และรุ่น 586 ใช้ตัวตุ่น

เครื่องพิมพ์ (Printer)

หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำให้หัวร่อมิได้ร่ำไห้มิออก บางคนเรียก
ตัวกินกระดาษโครงสร้างสำคัญของพรินเตอร์มีเพียง 3 ส่วน คือ
หนึ่ง ฝาครอบ สอง ช่องป้อนกระดาษที่ติดขัดตลอดปี
และสายไฟกะพริบสีแดงบอกว่าเครื่องพิมพ์ขัดข้องตลอดปีเช่นกัน
นิสัยเฉพาะของพรินเตอร์คือ ไม่ชอบพิมพ์สิ่งที่สั่งให้พิมพ์
ชอบพิมพ์สิ่งที่เราไม่ได้สั่งให้พิมพ์ และดื้อด้าน ไม่ยอมหยุดเมื่อเราสั่งให้หยุด


หน่วยความจำหรือเมโมรี (Memory)
มันคือส่วนที่ฉลาดที่สุด แต่จากการกระทำมันโง่ที่สุด
อะไรไม่ได้สักอย่างถนัดแต่โต้เถียงและชอบโยนความผิดให้อุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่มี
ปากเสียง เมโมรีเป็นอาหารชั้นดีของไวรัส


คู่มือการใช้เครื่อง (Reference Manual)
วัตถุหนา เหมาะที่จะใช้รองใต้จอมอนิเตอร์
เพื่อยกจอให้อยู่ระดับสายตา
ภาษาที่ใช้เขียนคู่มือ นิยมใช้ภาษาบาลีและขอม
จึงต้องศึกษาทางธรรมมากๆจึงจะไม่คลุ้มคลั่งเวลาอ่าน
Digital cash

วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด
Digital signature

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
Disk drive = ช่องใส่ดิสก์
E – banking (electronic banking)

ระบบการทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
E – book (electronic book)

เป็นหนังสือออนไลน์สามารถดาวน์โหลดมาอ่านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
E – business ( electronic business) = ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
Cipher = การเข้ารหัสที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปข้อมูลที่มีการเข้ารหัสแล้ว

Client = ผู้ขอใช้บริการ

Compile = การแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรม

Cybernaut = นักท่องอินเทอร์เน็ต

Data bank = คลังข้อมูล,ธนาคารข้อมูล

Data transfer = การเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์
Boot = การนำระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำ


Browse = ค้นหารายการแฟ้มข้อมูล


Browser = โปรแกรมเบราเซอร์,โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่างๆในอินเทอร์เน็ต


Buffer = ที่พักข้อมูลชั่วคราว
EEPROMEEPROM หรือ Ectrically Erasable Programmable Read-Only Memory

หรือ อีเอ็ปรอม คือหน่วยความจำรอม (ROM) ที่ผู้ใช้สามารถลบหรือแก้ไข
หรือเขียนซ้ำข้อมูลที่บรร จุอยู่ภายในได้ และสามารถกระทำซ้ำได้หลายครั้ง
โดยอาศัยแอพพลิเคชั่นที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงกว่าปกติ EEPROM จะต่างจาก EPROM
ตรงที่ไม่จำเป็นต้องถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ อทำการแก้ไขข้อมูล
การลบข้อมูลใน EEPROM จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด ไม่สามารถ
เลือกลบเฉพาะบางส่วนได้ อย่างไรก็ตามมันมีอายุการใช้งานจำกัด
ขึ้นอยู่กับจำนว นครั้งในการลบหรือแก้ไขข้อมูล เช่น 10 ครั้งหรือ 100 ครั้ง
รูปแบบพิเศษของ EEPROM คือหน่วยความจำแฟลช (Flash Memory)
ซึ่งใช้ระดับไฟปกติในเครื่องพีซีสำหรับการลบหรือเขีย นหรือแก้ไขข้อมูล


EPROM EPROM หรือ Erasable Programmable Read-Only Memory หรือ เอ็ปรอม

คือ พีรอม (PROM) ซึ่งสามารถลบและนำมาใช้ซ้ำได้ การลบข้อมูลในเอ็ปรอม
สามารถทำได้โดยการนำไปตากแดด รังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงแดดจะทำปฏิกิริยา
กับชิพหน่ว ยความจำและลบข้อมูลทั้งหมดออกไป อย่างไรก็ตามการลบข้อมูล
จะเกิดขึ้นภายใต้แสงแดดจัดเท ่านั้น แสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามาในห้องอาจมีปริมาณ
รังสีอุลตร ้าไวโอเลตไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการดังกล่าวได้


Cache Memoryคือหน่วยความจำขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับไมโครโปรเซสเซอร์
(Core Processor) มากที่สุด เป็นหน่วยความจำที่ไมโครโปรเซสเซอร์สามารถเข้าถึงได้
เร็วกว่าหน่วยความจำหลัก (RAM) บนระบบคอมพิวเตอร์ การเพิ่มขนาดแคช
ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่โปรเซสเ ซอร์ต้องใช้ในการประมวลผลได้มากขึ้น
ทำให้ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลน้อยลง

Chipset คือกลุ่มไมโครชิพที่ถูกออกแบบมา เพื่อเชื่อมหรือประสานการทำงาน
ของฟังก์ชั่นต่างๆที่เ กี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ชิพเซ็ต Intel 430HX
สำหรับโปรเซสเซอร์ตระกูลเพนเทียมของอินเทล ซึ่งเป็นชิพเซ็ตที่ใช้ระบบบัส (Bus)
แบบพีซีไอ (PCI; Peripheral Component Interconnect) พร้อมหน่วยควบคุม
หรือ คอนโทรลเลอร์ (Controller) เชื่อมการทำงานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
(Component) เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นซีพียู, แรม, ฮาร์ดไดร์ฟ, ซาวด์การ์ด,
กราฟิกการ์ด, ซีดีรอม ฯลฯ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด, เร็วที่สุด และมีความเสถียรมากที่สุดClustering หมายถึงการเชื่อมระบบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน
เพื่อเพิ่มกำลังและความสามารถในการประมวลผล ซึ่งอาจเทียบเท่า
ระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือสูงกว่า ก็ได้ สำหรับการประมวลผลงานที่มีความซับซ้อน
โดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ ข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่าย คือถูกกว่า
เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์จริงๆ แต่ข้อเสียคือยุ่งยากDDR SDRAM DDR SDRAM หรือ Double Data Rate SDRAM หรือ
ดีดีอาร์เอสดีแรม หรือ ดีดีอาร์ คือ เอสดีแรม (SDRAM) ที่ตามทฤษฎีแล้ว
สามารถพัฒนาให้สามารถทำงานที่ความเร็วสูงขึ้นถึง 200MHz (เมกะเฮิร์ตซ)
และมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คือ รับส่งข้อมูล
ได้ทั้งทั้งขาขึ้นและขาลงของสัญญาณคล็อก เทียบกับเอสดีแรมปกติ
ที่จะรับส่งข้อมูลเฉพาะขาขึ้นขอ งสัญญาณคล็อกเพียงด้านเดียว


DRAM Dynamic Random Access Memory หรือ DRAM หรือ
ดีแรม คือ แรม (Random Access Memory; RAM) หรือ
หน่วยความจำชนิดปกติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและ
เครื่องเวิร์คสเตชั่น (Workstation) หน่วยความจำคือเครือข่าย
ของประจุไฟฟ้าที่เครื่องคอมพ ิวเตอร์ใช้เก็บข้อมูล
ในรูปของ "0" และ "1" ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ

DVD+RWDVD+RW เป็นเทคโนโลยีที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฮิวเลตต์แ พคการ์ด,
มิตซูบิชิ, ฟิลิปส์, ริโค, โซนี่, เดลล์, คอมแพค และยามาฮา ซัพพอร์ตการ Re-Writable
และสามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องเล่น DVD และไดร์ฟ DVD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถใช้เขียนหรืออ่านแผ่น DVD-RAM ได้ แต่กับแผ่น CD-R และ CD-RW
ไม่มีปัญหา เพราะเทคโนโลยีนี้มีพื้นฐานเดียวกับ CD-R และ CD-RW
มีความจุ 4.7GB ต่อหน้า สามารถเขียนทับได้กว่า 1,000 ครั้ง ส่วนเวอร์ชั่น
ที่สามารถ Re-Writable ได้ครั้งเดียวนั้น จะเรียกว่า DVD+R